Raktározás

Az ecseri telephely az M0-s autóút mellett egy 25.000 m2 alapterületű saját tulajdonú nyitott raktár, ahol a legkorszerűbb körülmények között nyílik l...

Raktározás

Fuvarozás

Az eszközállományban fellelhető kisebb teherbírású tehergépjármű, valamint számos siló, hűtő, ponyvás, illetve nyitott tehergépjármű. A vállalat körny...

Fuvarozás

Adatkezelési tájékoztató

Összefoglaló

A GÁSZLER Kft. mint adatkezelő (részletek a jelen tájékoztató 2. oldalán találhatók) ebben az összefoglalóban röviden ismerteti Önnel, hogy mely személyes adatait, milyen céllal, mennyi ideit és hogyan kezeli.

a.) A kezelt adatok köre: név (megszólítás); e-mail cím; egyéb, az üzenet szövegében esetleg önkéntesen megadott adat.

b.) Az adatkezelési tevékenységek célja: a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megküldésével az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, visszahívás lehetővé tétele.

c.) Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés céljáról, jogalapjáról a tájékoztató 3.2. pontjából tudhat meg többet.

d.) Az adatkezelés időtartama a kapcsolatfelvétellel érintett ügy lezárásáig (pl. tájékoztatás adása, ajánlat adása) vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatokat az Adatkezelő.

e.) Az adatok forrása: az Ön nyilatkozata.

f.) Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozókat alkalmaz. Ezekről bővebben jelen tájékoztató 3.2.7. pontjában olvashat.

g.) Az adatkezelő az adatkezelés során harmadik országba nem továbbít adatokat.

h.) A személyes adatok és az adatkezelési hozzájárulás megadása az Ön szabad döntésén múlik. Fontos azonban, hogy az adatközlés elmaradása következményekkel járhat, pl. kapcsolatfelvétel elmaradása. Erről bővebb információt a tájékoztató 3.2.6. pontjában talál.

i.) Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megilletik a következő jogok:
Ön – a jelen adatkezelési tájékoztató 6. pontjában írtak szerint – kérheti, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről; kérheti adatainak helyesbítését; kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását; jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen; jogosult az adathordozási jogát gyakorolni; jogosult az adatkezelési hozzájárulását visszavonni; joga van jogorvoslatért fordulni a bírósághoz vagy az illetékes hatósághoz.

Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről

 1. A jelen tájékoztatóban használt fogalmak tartalma megegyezik a GDPR 4. cikkében, az Info. tv 3. §-ában használt fogalmak tartalmával.
 2. A GDPR értelmében „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 3. A „címzett” fogalma: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 4. Az „adatfeldolgozó” fogalma: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelő

Neve:

GÁSZLER Kft.

Postacíme:

2233 Ecser, Ady Ipartelep 1328/4.

E-mail:

info@gaszler.hu

Telefon:

+36 20 466 4413

Honlap

https://gaszler.hu

Adatvédelmi tisztviselő

 

Eszes Ügyvédi Iroda – Dr. Eszes Kristóf
1027 Budapest, Horvát utca 14-24. 4. em.
eszes.kristof##kukac##englaw.hu, +36 1 882 0365

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló főbb jogszabályok
 2. Fogalommeghatározások
  1. Az Ön jogainak gyakorlása
   1. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely kérelmét, észrevételét az Adatkezelőnél szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy meghatalmazott által átadott irat útján, avagy postai úton), vagy – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással védetten – elektronikus úton jelentheti be, az Adatkezelő fenti elérhetőségein.
   2. Ön által benyújtott kérelmet a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb a beérkezéstől számított egy hónapon belül megválaszoljuk, írásban, vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton. A válaszban tájékoztatjuk Önt a hozott intézkedésről vagy az intézkedés elmaradásáról és az Ön jogorvoslati lehetőségeiről.
  2. A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:
   1. Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés lehetővé tétele
   2. Az Adatkezelő honlapot üzemeltet a https://gaszler.hu webcímen. A honlapon az Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődőknek lehetősége van az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételi űrlapon az érdeklődő nevét és e-mail címét, valamint megkeresés tárgyát és az Adatkezelőnek szánt üzenetet kell megadni.A megkeresés elküldésének feltétele, hogy a látogató nyilatkozzon az adatkezelési tájékoztató megismeréséről és az adatkezelési hozzájárulás megadásáról, amit egy jelölőnégyzet bejelölésével tehet meg.
   3. Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megküldésével az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel lehetővé tétele.
   4. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulása [GDPR. 6. cikk (1) a) pont]. Ön jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.
  3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJAI – Milyen adatokat kezelünk és mire használjuk azokat?

   Elnevezés

   Elérhetőség (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám; webcím)

   Tevékenység

   Infoartnet Kft.

   9025 Győr, Somos utca 1., info@infoartnet.hu, +36 96 415 799

   weboldal tárhely és informatikai szolgáltatás

   Infoartnet Kft.

   9025 Győr, Somos utca 1., info@infoartnet.hu, +36 96 415 799

   elektronikus levelezés szolgáltatás

  4. KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

   Az Ön személyes adatait az Adatkezelő azon munkavállalói és alvállalkozói ismerhetik meg, akiknek feladataik ellátása érdekében erre szüksége van.

  5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK – Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

   A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  6. AZ ÖN JOGAI

   Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

   a) az adatkezelés céljai;

   b) az érintett személyes adatok kategóriái;

   c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

   d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

   e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

   f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

   g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

   h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

   Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – kérésre – az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

   Ha Ön elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

   Az Ön erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

   Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

   a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

   b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

   c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

   d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

   e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

   f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

   Az Ön fenti törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz az alábbi indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

   a.) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

   b.) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy

   c.) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

   d.) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

   e.) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

   f.) ha közérdekű archiválás céljából, vagy

   g.) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

   h.) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

   Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

   Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

   Ha úgy érzi, hogy az Ön adatait nem a vonatkozó jogszabályoknak vagy a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeltük, akkor kérjük, ezt jelezze felénk, hogy a panaszt kivizsgálhassuk és a szükséges intézkedéseket megtehessük. Kérjük, hogy a jogorvoslati kérelmét szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy meghatalmazott által átadott irat útján, avagy postai úton), vagy – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással védetten – elektronikus úton jelentse be, a fenti elérhetőségeinken.

   Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen, sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

   a.) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

   b.) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

   c.) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

   d.) Ön tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

   Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy az adatkezelő (vagy harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   Ön érintett jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

   • ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése
   • és az adatkezelés automatizált módon történik.

   Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

   Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

   Ön jogosult arra, hogy az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulása visszavonását írásban, elektronikus levél, nyilatkozat esetén legalább fokozott biztonságú elektronikus nyilatkozatban tudja megtenni, az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
e-mail: ugyfelszolgalat##kukac##naih.hu
honlap: www.naih.hu